Nieuwsoverzicht

Verzoekschrift en zitting

In opdracht van Loods 6 Community hebben de advocaten van Houthoff een verzoekschrift voor ontslag van De Key als bestuurder van Stichting Loods 6 geschreven. Het verzoekschrift is 25 juli 2022 ingediend.

Ben je betrokken bij onze zaak? Kom naar deze bijzondere zitting! Meld je aan via: info@bvl6.org o.v.v. ‘aanmelding publieke tribune’. Indien een grote groep betrokkenen op de publieke tribune verschijnt, dan geven we samen een positief signaal af dat er veel maatschappelijk draagvlak is voor deze zaak. Bij veel aanmeldingen wordt er voor ons een grotere zaal gereserveerd. Meld je daarom voor 1 december aan. De zitting vindt op 16 december van 13.00 tot 15.00 uur in de rechtbank aan de Parnassusweg 280 te Amsterdam plaats (Zaaknummer C/13/720680/HA RK 22/224).

Rechtbank Amsterdam met het beeld  Love or generosity (2020) van kunstenares Nicole Eisenman, het vijf meter hoge figuur heeft in de rechterhand een aantal attributen: een uil (staande voor wijsheid), een pijl (staande voor volharding en focus), een eikel (staande voor bescherming tegen het kwaad).

Van intrekking dagvaarding tot indiening verzoekschrift


Op 3 januari 2022 heeft De Key hun dagvaarding ingetrokken. Na intrekking heeft Loods 6 Community een aantal keer met De Key gecorrespondeerd onder andere met het verzoek een mediationtraject te starten in een poging gezamenlijk overleg te voeren over de toekomst van Loods 6.

De Key is niet inhoudelijk op onze verzoeken ingegaan. Op de ALV in april wordt unaniem door de aanwezige leden gestemd voor het starten van een procedure.

Er is grote zorg over een mogelijk statutenwijziging van Stichting Loods 6 die De Key zou kunnen doorvoeren zonder medeweten van de belanghebbenden.

Het concept verzoekschrift heeft Houthoff vóór de indiening bij de rechter aan de advocaat van De Key ter inzage toegestuurd om inzending te voorkomen. De Key leek aanvankelijk met onze eisen in te stemmen, maar accepteerde vervolgens niet de daarvoor nodige inzage van de conceptstatuten.

Makers in Loods 6

Hieronder videoportretten van drie makers in Loods 6: Abels & Partners Architecten – een architectenbureau met een focus op maatschappelijke projecten, Studio Pansa – een klei en keramiekwerkplaats, Van Noor – stoffeerder van design meubelen. De portretten zijn gemaakt door buurtbewoner Dirk Jan Cock i.s.m. Loods 6 Community.

Abels & Partners Architecten
Studio Pansa
Van Noor

De Key trekt dagvaarding in

Nadat de Community in april 2021 de dagvaarding van De Key in ontvangst heeft genomen hebben zij alle middelen ingezet om Houthoff advocaten een ijzersterke conclusie van antwoord te laten schrijven en in te dienen.

Er staat veel op het spel en met instemming van alle leden wilden we er alles aan doen om te voorkomen dat De Key een statutenwijziging doorvoert die het mogelijk maakt het vermogen van Stichting Loods 6 in te zetten voor eigen doelen. De zitting stond gepland op 4 januari 2022, maar een dag daarvoor trekt De Key de dagvaarding in, met als reden “geen behoefte meer te hebben aan rechtspraak”.

Een tijdlijn op film

Een film gemaakt over de ontstaansgeschiedenis van bedrijfsverzamelgebouw voor de creatieve sector Loods 6.

Robin Noorda, kunstenaar in Loods 6 en tevens bestuurslid van Loods 6 Community, heeft een film gemaakt over de ontstaansgeschiedenis van bedrijfsverzamelgebouw voor de creatieve sector Loods 6. Deze geeft een verhelderende kijk op de situatie en uitleg over de haken en ogen van de huidige bestuursconstructie en de plannen die De Key heeft aangegeven voornemens te zijn met Stichting Loods 6.

Zie de film

Kunst op koers: 100 JAAR LOODS 6

Er is veel kunst te zien en te beleven tijdens de Open Ateliers in Loods 6. Maar er is ook veel te vertellen over het roemruchte verleden van 100 jaar Loods 6. Zal de gedagvaarde Loods 6 Community zich uit de storm weten te koersen?

De historie van Loods 6 in het kort

Loods 6 werd in 1921 in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij gebouwd als goederenoverslag en later aangepast tot passagiersterminal. In 1979 werd het 24.000m2 grote gebouw verkocht aan de gemeente, die het verhuurde aan kunstenaars. Verenigd in een kunstenaarsstichting verkregen zij de erfpacht. Loods 6 werd een verzamelgebouw van ateliers, winkels en creatieve ondernemers. Woningcorporatie De Key verstrekte een lening. Als garantstelling hiervoor eiste De Key het enkelvoudige bestuur op. Hiermee verloren de huurders de zeggenschap over hun stichting en daarmee ook de zeggenschap over het pand en het groeiende vermogen. Door een gelijktijdige naamsverandering en oprichting van een nieuwe stichting met de oude naam, veranderde er voor de huurders ogenschijnlijk niets. De implicaties werden pas jaren later duidelijk. Bestuurder De Key was in het begin begaan met het lot van Loods 6, maar na verloop van tijd werd Loods 6 geconsolideerd en begonnen ze zich steeds meer als eigenaar te gedragen. Op een gegeven moment werd het zelfs als onderpand ingezet voor een vastgoed transactie van De Key.

Huidige situatie

Monument Loods 6 functioneert alweer zo’n 40 jaar als een succesvol en zelfstandig bolwerk binnen de culturele backbone van Amsterdam. Toen de lening met rente volledig was afgelost, bleek dat De Key het gebouw wilde verkopen. Dit overigens terwijl ze erkennen geen eigenaar te zijn. Ze zijn slechts bestuurder van de stichting met de erfpacht. De huurders richtten daarom de belangenvereniging Loods 6 Community op. Behalve het voorkomen van de verkoop wil de Community dat het opgespaarde vermogen van vele miljoenen uit stichting Loods 6 ten goede komt aan de oorspronkelijke statutaire doelstelling: Loods 6 en de culturele sector van Amsterdam. Loods 6 staat in de jaarrekening 2020 van De Key te boek voor 43 miljoen en het vermogen wordt geraamd op 15 miljoen. De Key lijkt voornemens om dat vermogen, ondanks het uitkeringsverbod, met een statutenwijziging in te zetten voor haar eigen doel: woningbouw. Woningbouw is op zich natuurlijk prima, maar niet met de kas van een ander.

Koers

De Loods 6 Community is onlangs door De Key gedagvaard … Langs die weg meent De Key het statutair te kunnen regelen. De rechter doet medio 2022 uitspraak. Met uw steun kunnen we winnen. Help de Community en doneer voor de proceskosten. Dan kunnen we weer koersen op kunst.

4e Algemene Ledenvergadering

Na een tumultueus jaar wordt de vierde algemene ledenvergadering van Loods 6 Community wederom online georganiseerd, op 27 mei 2021. Tussentijds zijn de leden globaal op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven en uiteraard het contact met de bestuursleden.

In het voorgaande jaar is er veel media aandacht geweest voor onze zaak. Het bestuur van de Community heeft een juridisch advies laten schrijven door Marleen van Uchelen van Houthoff, gespecialiseerd in stichtingenrecht. Er zijn eveneens diverse pogingen ondernomen om weer in gesprek te geraken met beide stichtingen, onder andere met de intentie juridische kennis uit te wisselen over de juistheid van plannen over de toekomst van Loods 6. Het contact met Stichting Kunstwerk Loods 6 is vruchtbaar, hun nieuwe voorzitter Jan Benschop is ook aanwezig op de vergadering om zichzelf voor te stellen en vragen van de leden te beantwoorden. Het contact met De Key/Stichting Loods 6 verloopt minder constructief, met als dieptepunt een bespreking op het hoofdkantoor van De Key waarin zij aangeeft niet inhoudelijk te willen reageren op het juridische advies van Houthoff maar Loods 6 Community gaat dagvaarden. Die dagvaarding nemen we de volgende dag, 23 april 2021, in ontvangst.

Het is betreurenswaardig dat alle inzet van de Community in de afgelopen 3 jaar om een alternatief plan uit te werken waarbij de belangen van alle partijen, van de huidige en toekomstige huurders behartigd worden en het culturele profiel van het gebouw voor de stad langdurig gegarandeerd wordt, niet heeft geleid tot een vergelijk met De Key. Met de gang naar de rechter wordt Loods 6 Community, die bestaat uit vrijwilligers, bovendien opgezadeld met de proceskosten. De urgentie is echter groot en in de 40-jarige geschiedenis van Loods 6 een ‘defining moment’.

Campagne Loods 6 Community

In februari 2020 geeft Stichting De Key te kennen het overleg over de toekomst van Loods 6 zonder Loods 6 Community voort te zetten en samen met Stichting Kunstwerk Loods 6 een definitief plan uit te werken. Op de ingelaste ledenvergadering van Loods 6 Community op 15 maart 2020 wordt besloten dit niet af te wachten.

Het bestuur van Loods 6 Community heeft daarop een, samen met haar jurist opgestelde brief naar beide stichtingen gestuurd. De inhoud geeft, nu we niet meer aan tafel kunnen meepraten, een opsomming van de bezwaren en inzichten weer over de voorgenomen plannen en statutenwijziging van De Key.

Om onze slagkracht te vergroten start de community tevens een campagne, met een campagnewebsite en een petitie.

In het voorgaande jaar is veel overleg geweest met De Key als bestuurder van Stichting Loods 6 en Stichting Kunstwerk Loods 6. Het overleg is stroef verlopen. In de ogen van het bestuur van Loods 6 Community omdat De Key te weinig oog heeft voor de belangen van de gebruikers van het gebouw, voor het culturele profiel van Loods 6 en voor verduurzaming van het gebouw, en teveel is gericht op huurmaximalisatie en het mogelijk maken in de toekomst geld uit Stichting Loods 6 uit te keren aan hun eigen stichting middels een statutenwijziging. De Key daarentegen vindt de community lastig. Het is spijtig dat de vele uren overleg niet hebben geleid tot een toekomstvisie voor Loods 6 waar alle partijen achter kunnen staan.

2de Algemene Ledenvergadering

Onze tweede Algemene Ledenvergadering vond plaats in de Kompaszaal op 17 mei 2019.

Tijdens de bijeenkomst werden de leden bijgepraat over lopende zaken en hebben we met elkaar ideeën uitgewisseld over de toekomst van Loods 6. Afsluitend is er geproost op het eenjarig bestaan van de vereniging.

de leden proosten op het eenjarig bestaan van de Community

1ste Algemene Ledenvergadering

Op 14 juni 2018 vond met een geweldige opkomst de eerste Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Loods 6 plaats in de Kompaszaal. 

Op de agenda stond onder andere het bekendmaken van de statuten en oprichtingsakte en het inhoudelijk toelichten van de doelstellingen van de vereniging. Tevens zijn de kandidaat bestuursleden voorgesteld en gekozen.

Het tweede deel van de bijeenkomst werd besteed aan ronde tafelgesprekken over de toekomst van Loods 6 en konden de leden aanschuiven om met elkaar hierover ideeën uit te wisselen.

Voorzitter Sjoerd van Oevelen spreekt de leden toe.
Brainstormsessie over de toekomst van Loods 6.
%d bloggers liken dit: